Covid-19 กรมอนามัยแนะนำ ข้อปฏิบัติสำหรับ “รถกับข้าว”

Covid-19 กรมอนามัยแนะนำ ข้อปฏิบัติสำหรับ “รถกับข้าว” กรมอนามัย กระทรวจสาธารณสุข แนะนำผู้ประกอบกิจการอาหารสดเคลื่อนที่ หรือ รถกับข้าว ให้ทำความสะอาดทุกวัน และปฏิบัติตาม 9 ข้อแนะนำ พร้อมย้ำ ให้จัดเก็บอาหารอย่างเป็นสัดส่วน มีการคลุมปิด…

โควิด-19 ล้างมืออย่างไรให้สะอาด ป้องกัน “โควิด-19”

โควิด-19 ล้างมืออย่างไรให้สะอาด ป้องกัน “โควิด-19” คุณรู้หรือไม่ ว่าการล้างมือบ่อยๆเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส โควิด-19 ที่ดีที่สุด ไวรัสโควิด-19 หรือ ไวรัสโคโรนา ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนักทั้งในประเทศไทย และทั่วโลก เป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบอย่างรุนแรง ซึ่งโรคนี้สามารถแพร่กระจายจากผู้ติดเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้จากการไอ จาม…

COVID-19 การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุ

COVID-19 การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุ สำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการเป็นกรณีพิเศษ โดยสามารถยื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย สามารถยื่นแบบได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th กรณีว่างงาน (เนื่องจากเหตุสุดวิสัย) กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงานและต้องกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19…

COVID-19 กับสิทธ์ประกันสังคม

COVID-19 กับสิทธ์ประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม ได้ติดตามสถานการณ์ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำผู้ประกันตนที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้รีบเข้ารับการตรวจรักษา ซักประวัติในโรงพยาบาลตามสิทธิ์การรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อแพทย์ประเมินอาการได้ถูกต้อง หากแพทย์สงสัยว่าจะเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 แพทย์จงส่งตรวจเพาะเชื้อทางห้องแล็บ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องจ่ายค่าตรวจหรือค่ายาใดๆ หากไม่เข้าข่าย…

การดูแลตนเอง สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ในช่วงระบาดของ COVID – 19

การดูแลตนเอง สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ในช่วงระบาดของ COVID – 19 COVID – 19 สามารถติดต่อผ่านทางละอองอากาศจากการพูด การไอหรือจาม ไวรัสสามารถมีชีวิตรอดอยู่ในธรรมชาติ อาจเป็นชั่วโมงถึงเป็นวัน ขึ้นอยู่พื้นผิวของวัสดุ และสภาพแวดล้อม จึงสามารถติดต่อผ่านการสัมผัส…

คำแนะนำในการป้องและควบคุมโรค “โควิด-19” สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

คำแนะนำในการป้องและควบคุมโรค “โควิด-19” สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาหาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคให้แก่พนักงานร้านอาหาร เช่น โปสเตอร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ, การล้างมืออย่างถูกวิธี, และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น…