คำแนะนำในการป้องและควบคุมโรค “โควิด-19” สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

คำแนะนำในการป้องและควบคุมโรค “โควิด-19” สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร

  • ผู้ประกอบการควรให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาหาสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคให้แก่พนักงานร้านอาหาร เช่น โปสเตอร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ, การล้างมืออย่างถูกวิธี, และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น
  • จัดหาสบู่ แอลกอฮอล์เจลล้างมือ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือ และหน้ากากอนามัย ภายในร้านอาหาร เช่น ประตูทางเข้า ห้องสุขา บริเวณเคาเตอร์คิดเงิน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า และพนักงานในร้านอาหาร
  • พนักงานผู้ประกอบอาหาร และ พนักงานทำความสะอาดควรให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง โดยสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือ ขณะปฏิบัติงาน และการดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อยๆ เช่น  โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่นๆ รณรงค์ให้ลูกจ้างป้องกันตนเองโดยการล้างมือบ่อยๆ ทุกครั้งที่สัมผัสอุปกรณ์และสิ่งของเครื่องใช้ที่สีผู้สำผัสจำนวนมาก
  • จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สำผัสจำนวนมากอย่างสม่ำเสมอ เช่นโต๊ะอาหาร ที่จับประตู ห้องน้ำ ด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70% อย่างน้อย 1 – 2 ครั้ง ทุกวัน
  • ระมัดระวังในการเก็บขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เช่น กระดาษชำระที่ผ่านการใช้งานบนโต๊ะอาหาร หรือในห้องสุขา ควรสวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ หรือ ใช้ที่คีบด้ามยาวในการเก็บขยะปนเปื้อนเหล่านี้ และล้างมือให้สะอาดหกลังจากเก็บขยะเพื่อป้องกันการตกค้างของโรค
  • สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างจำนวนมาก หรือทำงานอยู่ในพื้นที่แออัด ควรจัดให้มีการตรวจคัดกรองลูกจ้างทุกคนก่อนเข้าทำงานเป็นประจำทุกวัน หาดลูกจ้างมีอาการป่วย ควรพิจารณาให้หยุดรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการ หากมีอาการป่วยควรให้ไปพบแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *