COVID-19 การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุ

COVID-19 การขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุ

สำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการเป็นกรณีพิเศษ โดยสามารถยื่นขอรับผลประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย สามารถยื่นแบบได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

กรณีว่างงาน (เนื่องจากเหตุสุดวิสัย)

  • กรณีนายจ้างไม่ให้ทำงานและต้องกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ผู้ประกันตนจะได้รับเงินกรณีว่างงานจำนวน 50% ของค่าจ้าง ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน
  • กรณีหน่วยงานภาครัฐสั่งให้ปิดสถานประกอบการชั่วคราว ผู้ประกันตนจะได้รับเงินในกรณีว่างงานจำนวน 50% ของค่าจ้าง ระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน
  • ให้ผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน(สปส.2-01/7) ไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน
  • ให้นายจ้างรับรองวันที่ลูกจ้างไม่สามารถไปทำงานได้
  • ช่องทางการยื่นคำขอผู้ประกันตนและนายจ้าง สามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่ www.sso.go.th

หมายเหตุ กรณีนายจ้างหยุดชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ (โรคโควิด-19) และนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงาน ไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามกระทรวง นายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างในอัตรา 75% ของค่าจ้าง (ตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ม.75 )

กรณีว่างงาน

  1. กรณีถูกเลิกจ้าง – ผู้ประกันตนจะได้รับเงินกรณีว่างงานจำนวน 70% ของค่าจ้าง ระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน
  2. กรณีลาออก – ผู้ประกันตนจะได้รับเงินกรณีว่างงานจำนวน 45% ของค่าจ้าง ระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

โดยผู้ประกันตน จะต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง ที่เว็บไซต์ www.empui.doe.go.th เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการรับสิทธิ์ประโยชน์กรณีว่างงาน และลดขั้นตอนรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

FaceBook : ssofanpage

สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *