มาตรการเยียวยา COVID-19 การแจกเงิน 5,000 บาท 3 เดือนและสินเชื่อพิเศษ ชุด 2

มาตรการเยียวยา COVID-19 เปิดมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 2 เคาะแจก 5,000 บาท นาน 3 เดือน พร้อมสินเชื่อพิเศษ 1. มาตรการดูแล…